Σχετικά με μας

Η All About AquaticsTM συνιστά μια ένωση επαγγελματιών υγείας και άθλησης υπό την Δρ. Κοτζαμανίδου Χ. Μαριάνα, πτυχιούχο Φυσικοθεραπείας και Ειδικής Φυσικής Αγωγής. Επίσημη εκπρόσωπος Υδροθεραπείας- Αquatic Physical Therapy Network, World Confederation of Physical Therapy (www.wcpt.org/apti).

Η All About Aquatics είναι αναγνωρισμένος εκπαιδευτικός φορέας , εγγεγραμμένος στο μητρώο Κε.Δι.Βι.Μ. Η κεντρική έννοια της φιλοσοφίας της Αll About Aquatics, έγκειται στην εφαρμογή φυσικής δραστηριότητας και θεραπείας στο νερό αλλά και στην εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγγελματιών υγείας και άσκησης σε μεθόδους βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, ορθοσωμίας και θεραπείας.

Από το 2008 η All About Aquatics™ λειτουργεί σε επιλεγμένες πισίνες και χώρους άσκησης της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας, παρέχοντας:

1.υπηρεσίες υδροθεραπείας σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο,

2.υπηρεσίες θεραπευτικής άσκησης στο νερό για υγεία, απόδοση, ευρωστία και ευεξία σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο,

3.υπηρεσίες θεραπευτικής άσκησης και θεραπευτικών μέσων εκτός νερού για υγεία, απόδοση, ευρωστία και ευεξία σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο,

4.υπηρεσίες εκμάθησης κολύμβησης και βρεφικής κολύμβησης σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο

5.υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών συναντήσεων, ημερίδων, διημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων με θέματα σχετικά με την υδροθεραπεία, τη θεραπευτική άσκηση στο νερό και την άσκηση εντός και εκτός νερού για υγεία, απόδοση, ευρωστία και ευεξία σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο.
Όλες οι δραστηριότητες της All About Aquatics™ είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της International Aquatic Therapy Faculty (ΙΑΤF) του Beco Αqua College . Η υψηλή ειδίκευση και εκπαίδευση των μελών της All About Aquatics™ οφείλεται, πέρα από την επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία, και από την απόκτηση πιστοποιήσεων από διεθνείς φορείς σε μεθόδους και επαγγελματικές δεξιότητες όπως:

● Bad Ragaz Ring Method (BRRM: PNF στο νερό)

● Halliwick

● Water Specific Therapy-Halliwick (WSTH)

● Water Specific Therapy in Pediatrics (WSTP),

● Clinical Ai-Chi

● Aqua Pilates

● Proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF)

● Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT)

● Blackroll Fascial Release

● Blackroll Trigger Point Therapy

● Blackroll Functional Τraining

● Aqua Therabands

● Aqua Fitness


Όλες οι δραστηριότητες της All About Aquatics™ είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της International Aquatic Therapy Faculty (ΙΑΤF) και του BECO Αqua College.